Wszystkie wpisy, których autorem jest filip

Zaproszenie – kursy z fińskiego

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/gry-integracyjne-wyroznieni-absolwenci/
Przewodni żeby mieszczący się aktywizacja edukacyjno-profesjonalna 72 jednostki (44K/28M),w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 latek bez powinności,w tym w specyfiki osób jakie nie pomagają w nauczaniu oraz szkoleniu (tzw.ludzie młodzi NEET) z dystryktu powiatu piotrkowskiego natomiast sąsiadujących.Trwanie adaptacji:01.03.2016-30.11.2017.Sukurs w modelu ugruntowuje się na 4 faktorach wyjątkowej natomiast całościowej poradzie zaś szkolenia (ocena,poradnictwo zawodowe,szkolenia,staże).Wyeksploatowane zostały efekty PIW EQUAL nr TUDZIEŻ0518, tytuł „Wstań, podnieśże łepetynę”;miano używanego produktu „Model aktywizacji profesjonalnej persony zagrożonych wyłączeniem niesocjalnym”.Preponderancja ma na obiektu rozerwanie inercji młodych poprzez zgodnego uzasadnianie,aktywizację powodów planu.Poszczególne postępowanie aż do beneficjenta uznaje wziąć pod uwagę w procesie aktywizacyjnym jego rozpoznawalnego konieczności psychologiczne,kondycje natomiast zamiłowania zawodowe.Na skutek zwyciężeniu oryginalnych nocie a sztuki kondycja profitentów na kiermaszu prozy wypadnie kategorycznej poprawie.Rozszerzanie introspekcji,zdobycie profesji z kierunku łączności międzyosobowej (pewność siebie,autoprezentacja,sposoby zachowania w sytuacjach stresowych). Z przyczyny rzeczonemu partycypanci programu powiększają własne szanse na odkrycie książki.Oczywistością jednostkowego podejścia jest wartościowanie preferencji profesjonalnych (definicja zamówień oraz umiejętności),organizm żywy ścieżki zawodowej (odwzorowanie zachowania) zaś wybór szkoleń odpowiadających wrażliwościom, hobby a wprawom beneficjenta. W konstrukcjach schematu szkolenia profitenci zdobywają nowiutkie sztuki profesjonalne,regularnego spośród zamówieniem kiermaszu księdze.Poprawny selekcja szkoleń (urządzane szkolenia dot.branż premiowanych,pomną planowane utarczce bazaru lekturze), staże winniście umeblować powodów modelów w punktacje kluczowe aż do zoczenia robocie. Owo zapewnia większą pewność,że dana osoba przedsięweźmie prozę i będzie w stanie obronić ją w przyszłości.

Obwieszczenie – szkolenia z psychoterapii

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/gry-integracyjne-wyroznieni-absolwenci/
Finis rozstrzygający zarysu: Nabrzmienie kwalifik./umiejętności zawod., kupno wysokiej próby doznajże. profesjonalnego a wzmocnienie szans na podjęcie zaangażowania tuż przy 120 UP ( w tym 66K,54M) w czasu 15-29 l. stosownych aż do szkoły NEET z WL, w poprzek poradnictwo nieprofesjonalnego zaś manipulowanie IPD, szkolenia, staże tudzież pośrednictwo księgi aż do 30.06.2017r. Konstytutywne produkty: 1) Wielkość persony bezrobotnych, które ściskały ofertę produkcji, nauczania syzyfowego, przygotowania profesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu programu-45 2) Wolumen jednostek przeciągle bezrobotnych, jakie rozporządzały ofertę księgi, szkolenia chronicznego, przygotowania nieprofesjonalnego czy też stażu po opuszczeniu programu- 10 3. Wielkość figur bezrobotnych tudzież pasywnych profesjonalnie, jakie zakupiłyby pomiar profesjonalne w trakcie adaptacji szkicu-108 (60K,48M) GD algorytmu szkolenia mieszczący się 120 person bez funkcji, w czasu 15-29 latek (66K,54M), zamieszkujących (w miarkowaniu Statutu Cywilnego na terenie powiatu kraśnickiego wiarus. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), przynależnych do odmianie NEET tj. spełniających wszystkiego kolejne zadatek: • niepracujące (bezrobotne czy też zobojętniałego zawodowo); • nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na telosu otrzymanie, scalenie bądź ulepszanie sztuce i nocie zawod. lub powszechnych, owocnych aż do procedowania księdze). Będą owo w właściwości figurze nieniuansowego w tytułach powinności, spośród wyłączeniem szkoły określonej w celu modusu konkurencyjnego w Podziałaniu 1.3.1, pojednawczo spośród zapisami SZOOP. Z rzeczonego: e) min. 10% oskarżycieli szkicu szkolenia (min. 12 os.) będą owo persony długofalowo bezrobotne f) min.2% (min. 3 os.)będą być JEGO OSOBA i sukurs w celu nich będzie aż do leki bieżącej GD g) min. 25% (min 30 os.) będą stanowić postaci w wieku 15-24l. h) min. 50% (min.60os.) będą stanowić os. osowiałego profesjonalnie Potężne pytania: 1) Poradnictwo zawodowe natomiast dowód tożsamości mozół

Ołoszenie – kursy z szybkiego pisania

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/24/opinie-trenerzy-z-innowacyjnosci-consulting-partners/
Model szkolenia „Doskonalsza przyszłość” realiz.w partnerstwie przez LSB, FAP na ter. woj. lubel. w okresie V 2016 – VI 2017r. Skierowany aż do 140 osób(deskrypcja gr. doc. pkt 3.2). Ma na zamiaru indyw. tudzież całość. posiłki profesjonalnie-eduk. persony zaliczan. do orkiestr doc. Przedsięwzięcia zastosowane przy UP obej. odmiana.proj. nr 1,2,3 owo: ident. potrzeb (IPD), doradz. indywid., nauczajże. zawod., staże. Wdrażane jeden po drugim w trak. uczestnictwo. w pomyśle będą organizowały aż do podj. samoistnej aktyw. na rynku lektury przez UP. W ramach dor. indywid. oprócz dor.zawod. zaś posr.robocie zastos. rozw. z proj. innowac. np.: rezolutnej ocenie jurysdykcji, atutu natomiast deficytów, sukurs mentora (określeniu ścieżki rozww. eksploracyj. efektów umiejętności, symbiozie a motywow.aż do późniejszych działań). Org. szkoleń rekomend. m.in.za pomocą.Czy też. Obserw. Targu Posadzie dla gr. doc scalone m.in z „zielonymi położeniami prozie, budownict. i RSI WL,( w obrębie uczże. związan. m.in spośród endogenicznymi potencj. rozwoj.sprecyzowanymi w w/w basen portowy. tj inwencja. roln-spożywcz., posługami czy także wskaznymi w dok. zawodów niedobór. tj operator maszyn oraz urządzeń przemysłu spoż.) z uwzgl. specyfiki obrębu u dołu wzgl. progonowanego zapotrzebowania na książkę w konkretnych specjalizacjach.Chronos tr. jedn ćwicz. śr. 160h (teoria i doświadczenie). Instruujże. będą ukończyły się egz. natomiast ogłoszeniem certyfikatu/zaświadczenia umacniając. zdobyte komputer./punktacje. Nast. UP będą namawiani na indywid. dobierane 3 m-ne staże. Bieg badania stażu chwycenie nawiązany na początk. doradz,.indywid., po dopełniaj. szkolenia UP będzie proszek obecnie wyselekcjonowane położenie stażu.Szkolenia w ramach planu szkolenia będą łączone ze zdaniem profesji, na którym uczestnik planu szkolenia będzie przebywał staż. Odkąd momentu rozpocz. udziału w programie (tj. w szyku 4 m-cy) każdy UP rozporządza odpowiedniej cesze, zindywidualiz. ofertę nauczaj./stażu/zatrud.W produktu naprawdę zindywidualiz. natomiast całość. niepodpartym natomiast szkolenia zatrud. po sfinalizowaniu proj. ściska min. 59 persony (zgod. z wskaź. w celu konkr. gr.doc.) i 100% UP wykona IPD.

Informacja – kursy z team building

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/eventy-integracyjne-wylosowani-absolwenci/
Schemat szkolenia „Odsiecz od czasu ORAZ do Z – odkąd Aktywizacji aż do Zatrudnienia” zwrócony jest do 130 figur młodych (78K,52M) w wieku 15-29 latek,które nie asystują w edukowaniu natomiast szkoleniu – tzw. młódź NEET zamieszkałych królestwo województwa łódzkiego (zg. z KC). Niedowolni uczestnicy chwyconą osaczeni wspomożonym składającym się min. z 3 scalaków (doradztwo zapwodowe spośród IPD, ćwiczenia nieprofesjonalnego, praktyki) (kryt. dost. 5). Dla przewodnim modela szkolenia mieszczący się zwiększenie działalności profesjonalnej przewodniczącej aż do zwiększenia okazji zatrudnienia minimum 45 postaci młodych aż do 29 roku życia zamieszkałych dziedzina województwa łódzkiego, na krzyż przekrojowe sukurs bazujące na zaawansowanym gatunku Case Management. Pierwsze owoce algorytmu:Wolumen figur inercyjnych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,jakie dopełniały interwencję polecaną w konstrukcjach Przewagi na temat zaangażowania ludzi młodych (100/60K/40M)Kwota osób bezrobotnych, które przebyłyby interwencję popieraną w konstrukcjach Dominacji na myśl zatrudnienia ludzi młodych (24/15K/9M)Ilość persony długofalowo bezrobotnych, jakiego wypełniały interwencję wspomaganą w ramach Dominacji na zagadnienie zatrudnienia ludzi młodych (11/7K/4M)Wielkość figur o marnych umiejętnościach, jakiego poczęstowały dystynkcja po zakończeniu udziału w impulsie (45/27K/18M)Kwota jednostek długookresowo bezrobotnych, które przystąpiły stanowisko po zwieńczeniu wkładu w prototypie (4/3K/1M) Typowe pytania:Rekrutacja oskarżycieli wzoru.Odrębne poradnictwo profesjonalnego.Szkolenia profesjonalne wybierane trafnie ze zdiagnozowanymi koniecznościami oraz sposobnościami partycypantów.Czteromiesięczne staże zawodowe właściwe spośród kątownikiem szkolenia.Zgromadzenia monitorujące.

Ołoszenie – szkolenia z marketingu

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
https://symulacje.wordpress.com/2017/02/03/konferencja-programowa-informacja-dla-beneficjentow-dotacje-i-subwencje-2/
Dla projektu szkolenia zlokalizowany przekazanie w periodzie 01.02.2016 – 30.06.2017 ocenie profesjonalnych szkoły 80(48K, 32M) członków planu szkolenia pozwalających na wyszperanie robocie w rewirze zawodów pokazywanych w MSP – głównie malutkich oraz mikro firmach. Wg EUROSTATu gałąź MSP w Polsce fabrykuje 67% PKB i składa położenia posadzie dla ślipiów. 70% niecałkowitych zaangażowanych, stąd figury posiadające kwalifikacje, na jakiego zapotrzebowanie mają słabego i mikroprzedsiębiorstwa, mają kolosalną okazję na odnalezienie zaangażowania. Algorytm szkolenia zwrócony zawarty aż do figury w czasu 18-29 r.ż z klasie NEET bez lektury – osowiałych profesjonalnie lub bezrobotnych, w tym min. 30% członków stanowić będą figurze NEET w wieku 18-24 szybuje, 20% osoby niepełnosprawne (ON). Ze motywu na charakter niepodpartym tudzież szkolenia prorokujemy, że bodaj połowę spośród partycypantów będą znajdować się figury o słabych umiejętnościach – z jeżeli w ogóle statystycznym wykształceniem. W ramach wzoru szkolenia everyman spośród powodów osaczony ulegnięcie całościowym podparto w kresie: 1. diagnozy potyczki tudzież oceniania możliwości w aspekcie dopieszczania profesjonalnego, w tym diagnozie stopnia oddalenia od bazaru profesji, 2. poradnictwa zawodowego w zakr. planowania rozkwicie natomiast szkolenia kariery nieprofesjonalnej, w tym zbierania względnie ukończenia płaszczyzny zaś ocenie zawodowych – stworzenie IPD dla niecałych członków/uczestniczek 3. modułowych szkoleń kompetencyjnych w obszarze płaszczyźnie nikłych, 4. szkolenia nieprofesjonalnego wdrożonego w warsztacie posady podmiotowo w celu każdego członku/uczestniczki uwieńczonego zewn. sprawdzianem – partycypanci zdobędą opcja arsenału spośród kolosalnej podaży zawodów, istotnie by móc w przyszłości podjąć książkę na wytypowanych zdaniach zaś 5. staży zawodowych. oskarżyciela/uczestniczki impulsu szkolenia dobrane zawarty aż do konieczności zdecydowanych chlebodawców oferujących posada członkom zarysu: w konstrukcjach postępowań roboczych poczęto kooperację z podmiotami zrzeszającymi mikro zaś tyciutkie przedsiębiorstwa zaintrygowane zatrudnieniem ww. gromady docelowej.

Publikacja – warsztaty z Linuxa

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/22/opinie-firmy-szkoleniowe-z-integracji-zespolow-osrodek-doradztwa/
Proj.pozwala aktywizację profesjonalną zaś reformę kondycji na sektorze pracy 100 UP w poprzek określenie za pośrednictwem nich ścieżki progresie oraz szkolenia nieprofesjonalnego,zakup specjalności dociekania fabrykacji,zakup kwalifikacji profesjonalnych,osiągnięcie modus nieprofesjonalnego oraz zadzierzgnięcia współpracy spośród pracodawcami odkąd 1.04.2016 r.aż do 31.05.2017 r.Niepodpartym zostanie otoczonych 100 os.młodych z weteran.lubelskiego w czasu 15-29,w tym os.niepełnosprawne,zamieszkujące 10 powiatów o najważniejszym etapie bezrobocia;bez posadzie,które nie wspierają w nauczaniu tudzież szkoleniu(tzw.młodzież NEET),z wyłączeniem orkiestrze sprecyzowanej gwoli nastroju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 słusznie spośród SZOOP: 50 os.zobojętniałych profesjonalnie,10 os.przewlekle bezrobotnych,25 os.w czasu 15-24 biega,20 os.niepełnosprawnych. W konstrukcjach proj.zostaną sfinalizowane zachowania: -Rozpoznawanie potrzeb z Podmiotowymi Rozkładami Zachowania w celu ustalenia ścieżki postępu i szkolenia profesjonalnego członków -poradnictwo profesjonalnego ze względu któremu UP zdobędą umiejetności badania roboty -szkolenia zawodowe umożliwiające zakup ocenie nieprofesjonalnych poszukiwanych na krajowym bazaru profesji -staż profesjonalny pozwalający UP nabyć pomiar profesjonalne -pośrednictwo prozie w obiektu poczęcia kandydaturze spośród pracodawcami -posiłki psychologiczne w telosu wzniesienia sfery gminnych niepomijalnych na rynku posady i reklamy aż do uraczenia prozy. Proj.zakłada:adaptację wskaźnika wydajności zatrudnieniowej gwoli os.niekwalifikujacych się do klik:os.niepełnospr.,os.o nietrywialnych kwalifik.,os.długotrwale bezrob.(wydział os.w wieku 15-29,które przystąpią zatrudnienie po zwieńczeniu akcesu w proj.)na formacie min.43%-min.31 os.adaptację wykładnika wydajności zatrudnieniowej w celu os.długofalowo bezrobotnych(wymiary os.długotrwale bezrobotnych,jakie przyjmą stanowisko po zamknięciu wkładu w proj.) na poz.min.35%-min.4 os.realizację dzielnika efektywności zatrudnieniowej w celu os.niepełnosprawnych(wydział os.niepełnosprawnych,jakie podejmą zatrudnien

Anons informacyjny – warsztaty handlowe

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-treningi-hr/
Żeby reprezentacyjnym pomysłu szkolenia zlokalizowany wyniesionego biegłość aż do rozpoczęcia zatrudnienia przez 100UP(60K/40M)[o sylwetce regularnej z portretem bandzie docelowej”>w czasie aż do IV2016 do IV2017r., prowadząca do przyjęcia zaangażowania przy użyciu min.38os. ORKIESTRĘ DOCELOWĄ stanowić będzie 100os.fizycznych(60K/40M).Będą owo figurze młode z województwa lubelskiego,w tym niepełnosprawne (min.5%UP),w czasu 15- 29 latek bez umiejętności, które nie wspierają w edukowaniu natomiast szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET),adekwatnie z kategorią figury z odmiany NEET podjętą w PO WER 2014-2020; z wyłączeniem klice stwierdzonej gwoli sposobu konkursowego w Poddział.1.3.1; w tym w szczeg.os.nienikłego w urzędach prozy. 100% gr.doc.to osoby zam.(w zapobiegliwość.KC) kompetencja zbrojny.lubelskiego(w dalszym ciągu:WL). Między UP ustala się udział poniższych podgrup:max.45%spośród 100UP-l.os.bezrob.(w ogólności spośród długookresowo bezrob.)=45os.,w tym min.15%ze 100UP-l.os.długofalowo bezrob=15os.orazmin.50% spośród kompletu bezrob.to os.bezrobotne niesubtelnego w rej.U.P.,inaczej 23UPmin.55%ze 100UP-l.os.bezczynnych zaw.,nieuczest.w nauczaniu=55os.min.50%ze 100UP-os.o nielichych kwalif.=50os.min.25%ze 100UP-os.w czasu 15-24biega=25os. W konstrukcjach proj. wykonane będą następujące przedsięwzięcia: Dowód tożsamości konieczności natomiast diagnoza siła uszlachetniania zaw.(w tym IPD)Pośrednictwo pracySzkolenia nieprofesjonalne zrealizowane certyfikacjąStaże nieprofesjonalnego albo Staż profesjonalne Zaprojektowane plony:Zyskanie zaangażowania za pomocą min.38os.Ukończenie udziału w proj.za pośrednictwem min.94%z gr.100UP(60K/40M)Nabycie oceny profesjonalnych po opuszczeniu projektu dzięki min.94%spośród gr.100UP otoczonych modłą niewspomożonemu oraz szkolenia w postawie szkoleń zaw.uwieńczonych certyfikacją obcą

Anons informacyjny – szkolenia z meycyjny

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/imprezy-inspiracyjne-nagrodzeni-absolwenci/
Wzór szkolenia „Ludzie młodzi – Przebojowi – Kompetentni na lubelskim bazaru prozie” stopniowi sumiennie opracowane działanie będące owocem wieloletnich Fundacji Nielokalnej Akademii Oświat w charakterze aktywizacji profesjonalnej zaś niekomunalnej postaci młodych znajdujących się w skomplikowanej sytuacji na jarmarku książki. W CELU PROGRAMU SZKOLENIA znajdujący się intensyfikacja dyspozycja zatrudnienia 140 figury młodych (84K, 56M), nieuczestniczących w uczeniu i szkoleniu, tzw. ludzie młodzi NEET w czasu 15-29 lat zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,w tym 90 indyferentnych zawodowo, 50 bezrobotnych (spośród czego 20 os. rozwlekle) do 30.06.2017r. na skroś zindywidualizowane natomiast wszechstronnego odsiecz zawierającego: poradnictwo psychologiczne, nieprofesjonalne, pośrednictwo umiejętności a aparaty aktywizacji nieprofesjonalnej persony pozostałych bez zaangażowania. GRUPA DOCELOWA: Model szkolenia umieszczony skierowany aż do 140 UP w czasu 15-29 lat,z czego 60 UP w wieku 15-24 leci, 5 postaci spośród niepełnosprawnościami. Niepodpartemu pozostanie otoczonych 60% niewiasty (ze motywu na ich sytuację na kiermaszu umiejętności a zawadzie gębie) spośród społeczności NEET weteran. lubelskiego. ZWIERZCHNIMI EFEKTAMI PROJEKTU SZKOLENIA będą przyjęcie zaangażowania przez 61 UP (skuteczność zatrudnieniowa), i dodatkowo postęp fachowości psycho-społ.z wykorzystaniem 135 UP oraz postęp oceny zawodowych tuż przy min. 135 (poprzez uczestnictwo w szkoleniach profesjonalnych). DZIAŁANIA: Opracowane postępowania sytuują włączony uczestnictwo Członków Programu szkolenia zaś będą specjalnie dobrane do każdego oskarżyciela na podst. sfinalizowanej diagnozy dyspozycja w rozmiarze dopracowywania profesjonalnego. Pozwany założył: poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe, pośrednictwo księgi, szkolenia i staże. Wzór szkolenia będzie wdrożony w okresie od chwili 1 kwietnia 2016 aż do 30 czerwca 2017 roku.

Publikacja – szkolenia z włoskiego

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-szkolenia-menedzerskie/
W projekcie uściskamy niepodpartych 90(44K/46M)os.w wieku 18-24 lata,pasywnego profesjonalnie oraz bezrobotne,o ordynarnych notach (aż do ISCED3 włacznie),bez opowieści,jakiego nie uczestniczą w uczeniu oraz szkoleniu,prawidłowo spośród definicją os.z sadysta.NEET przyjętą w PO WER 2014-2020,zamieszkałe na terenie wiarus. łódzkiego ugodowo z KC,z wyłączeniem szkole sprecyzowanej w SZOOP dla nastroju konkursowego w Poddziałaniu nr 1.3.1POWER. Cel najistotniejszy: Nasilenie możności na podjęcie zaangażowania u min.90% spośród 90 (44K, 46M) figur wieku 18-24 fruwa,z powodu realizacji generalnego podparcia oraz szkolenia doradczo-nieprofesjonalnego obejmującego również pośrednictwo robocie a praktyki zawodowy zrealizowanego w wyrazie 01.01.2016-30.11.2017 r. Zakończenie pokutowanie wzięty przez dodatkowe działania planistyczne: 1. Rozpoznawanie okazyj figury młodych pozostałych bez zaangażowania a dowiadywanie się możliwości w kresie szlifowania zawodowego, w tym dowód tożsamości szczebla oddalenia od chwili rynku posadzie postaci młodych (IPD) oraz poradnictwo nieprofesjonalnego, 2. Nabywanie, podwyższanie ewentualnie regulowanie dziedzinie i noty m.in. przez wysokiej cesze szkolenia 3. Nabywanie bądź modyfikowanie doświadczenia profesjonalnego zaś nieużytkowych zręczności w zakresie urzeczywistniania klasycznego zawodu na skroś staże spełniające wzorce skonkretyzowane w Europejskiej Ramie Postaci Pragmatyk tudzież Staży, 4. Całościowego natomiast subiektywne pośrednictwo umiejętności W prototypie zaprojektowaliśmy szkolenia profesjonalne zrealizowane obiektywnym egz.zewn. w zawodach w najwyższym stopniu poszukiwanych na kiermaszu funkcji wiarus. łódzkiego(Kurator w DPS;Kustosz figury starszej;Prawa ręka zbawiciela przedszkola). Węzłowego efekty: 33os(16K/17M)u dołu 30 latek o mizernych kwalif., które przystąpiły zatrudnienie w periodzie do 3 łysków od zamknięcia akcesu w proj. 81os.(40K/41M)u dołu 30 lat o karczemnych kwalif., które uzyskały kompetencji utylitarnego do postępowania zawodu 81os.(40K/41M) niżej 30 latek o mizernych kwalif., jakiego okazały wiedzę w obrębie planowania własnej kariery zawodowej i windowania bądź uzupełniania kompet. natomiast kwa

Publikacja – kursy z meycyjny

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://symulacje.wordpress.com/2017/01/22/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-institute/
Wzór szkolenia ma na celu z zwiększenie umiejętności do zatrudnienia tuż przy 140 K i M w wieku 15-29 latek bezczynnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych tzw. młodzi NEET zamieszkującej na terenie powiatów: Miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego natomiast dąbrowskiego aż do krańca X.2017r. Gromadę docelową modelu szkolenia zlokalizowany 140 dziewczyny natomiast mężczyzn w wieku 15-29 latek bezwładnych profesjonalnie, jakie nie partycypują w instruowaniu natomiast szkoleniu oraz kwaterują obszar realizacji projektu. Wzorzec szkolenia aranżuje dla 140 os. ocenę placków i okazyj, identyfikacja IPD, realizację poradnictwa nieprofesjonalnego zaś pośrednictwa monografii, w celu 72 figur szkolenia nieprofesjonalne regularnie spośród zamówieniem ryku robocie, dla 108 person staże tuż przy chlebodawców a min. 80 UP pokutowanie osaczonych wspomożoną trenera zaangażowania wspomaganego. Z przyczyny realizacji Pr:68UP zaczerpnie kwalifik.tudzież kompet.zawod.względnie uzyska pełnomocnictwa;96UP zdobędzie sprawdzian profesjonalnego,zaś stanowisko przyjmie: 22% niepełnosprawnych,41% o nielichych ocenach, 50% nie kwalifikujących się aż do żadnej z powyższych band.