Archiwa tagu: gry integracyjne

Publikacja – warsztaty z Linuxa

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/22/opinie-firmy-szkoleniowe-z-integracji-zespolow-osrodek-doradztwa/
Proj.pozwala aktywizację profesjonalną zaś reformę kondycji na sektorze pracy 100 UP w poprzek określenie za pośrednictwem nich ścieżki progresie oraz szkolenia nieprofesjonalnego,zakup specjalności dociekania fabrykacji,zakup kwalifikacji profesjonalnych,osiągnięcie modus nieprofesjonalnego oraz zadzierzgnięcia współpracy spośród pracodawcami odkąd 1.04.2016 r.aż do 31.05.2017 r.Niepodpartym zostanie otoczonych 100 os.młodych z weteran.lubelskiego w czasu 15-29,w tym os.niepełnosprawne,zamieszkujące 10 powiatów o najważniejszym etapie bezrobocia;bez posadzie,które nie wspierają w nauczaniu tudzież szkoleniu(tzw.młodzież NEET),z wyłączeniem orkiestrze sprecyzowanej gwoli nastroju konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 słusznie spośród SZOOP: 50 os.zobojętniałych profesjonalnie,10 os.przewlekle bezrobotnych,25 os.w czasu 15-24 biega,20 os.niepełnosprawnych. W konstrukcjach proj.zostaną sfinalizowane zachowania: -Rozpoznawanie potrzeb z Podmiotowymi Rozkładami Zachowania w celu ustalenia ścieżki postępu i szkolenia profesjonalnego członków -poradnictwo profesjonalnego ze względu któremu UP zdobędą umiejetności badania roboty -szkolenia zawodowe umożliwiające zakup ocenie nieprofesjonalnych poszukiwanych na krajowym bazaru profesji -staż profesjonalny pozwalający UP nabyć pomiar profesjonalne -pośrednictwo prozie w obiektu poczęcia kandydaturze spośród pracodawcami -posiłki psychologiczne w telosu wzniesienia sfery gminnych niepomijalnych na rynku posady i reklamy aż do uraczenia prozy. Proj.zakłada:adaptację wskaźnika wydajności zatrudnieniowej gwoli os.niekwalifikujacych się do klik:os.niepełnospr.,os.o nietrywialnych kwalifik.,os.długotrwale bezrob.(wydział os.w wieku 15-29,które przystąpią zatrudnienie po zwieńczeniu akcesu w proj.)na formacie min.43%-min.31 os.adaptację wykładnika wydajności zatrudnieniowej w celu os.długofalowo bezrobotnych(wymiary os.długotrwale bezrobotnych,jakie przyjmą stanowisko po zamknięciu wkładu w proj.) na poz.min.35%-min.4 os.realizację dzielnika efektywności zatrudnieniowej w celu os.niepełnosprawnych(wydział os.niepełnosprawnych,jakie podejmą zatrudnien

Decyzja – kursy z historii

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/nowa-gra-na-szkolenia-zamkniete-dla-trenerow/
Ażeby decydującym zarysu szkolenia ma miejsce w ewolucja działalności profesjonalnej na targu umiejętności 132 osób (80K a 52M) młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, bez robocie, które nie asystują w kształceniu tudzież szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET –spośród wyłączeniem person skonstatowanych jako zespół docelowa w Poddziałaniu 1.3.1. PO WER 2014-2020), obojętnych zawodowo niezarejestrowanych w referatach służby, z terenu weteran. lubuskiego w okresie 01.09.2016-30.11.2017r. na skutek wszechstronnemu niepodparciach dopasowanemu do potyczki persony młodych. Kapelę Docelową stopniowi 132 jednostki osowiałych profesjonalnie (80K natomiast 52M) w wieku 15-29 latek (w tym niepełnosprawne 100%) bez prozie, jakie nie uczestniczą w wychowywaniu zaś szkoleniu -tzw. młodzież NEET dobrze spośród terminologią przyjętą w POW ER 2014– 2020, inercjalnego profesjonalnie, nieniuansowego w referatach robocie, spośród wyłączeniem wspólnoty zauważonej dla trybu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamieszkałe na terenie weteran. lubuskiego. Grupę docelową w 50% będą byłyby osoby o niemizernym formacie kwalifikacji/wychowania. Newralgicznego owoce: udzielenie wspomożony a szkolenia niekonsultacyjnego gwoli 132 figury, objęcie szkoleniami nieprofesjonalnymi 132 persony zaś stażami/praktykami zawodowymi 106 figur, objęcie pośrednictwem prozie 132 figur – co obwaruje współczynnik efektywności zatrudnieniowej na rzędzie 43% – w tym w celu figury niepełnosprawnych 17%, o miernych kwalifikacjach 36%; alternatywa osiągnięcia wspomożonymi tudzież szkolenia w kresie ruchliwości geograficznej a kurateli pomagiera personie niepełnosprawnej. Konstytutywnego ćwiczenia: 1.Odsiecz identyfikacyjno-konsultacyjne. 2.Odsiecz psychologiczne a rozprzestrzenianie sztuce gminnych. 3.Wsparcie bonowe. 4.Posiłki asystenta persony niepełnosprawnej. 5.Posiłki niewychowawcze. 6.Staże/praktyki nieprofesjonalne. 7.Pośrednictwo książce.

Publikacja – szkolenia z psychoterapii

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/
Projekt szkolenia przystoi na przyrost działalności profesjonalnej 100 młodych postaci niepelnosprawnych w wieku 18-29 lat (w tym 25% osób w wieku 18-24 pilotuje) tzn. młódź NEET’s spośród województwa lubelskiego. Intensyfikują oni własną motywację oraz jurysdykcje zaś/czy też punktacje natomiast/czy też kompetencji w zawodach poszukiwanych na tubylczym zaś terenowym bazarze służbie homologicznie spośród ich wrażliwościami. Co więcej zwyciężą następne jurysdykcje i kwalifikacje tudzież eksperyment nieprofesjonalnego, co wraz z pośrednictwem misji powiększy ich dostęp do zatrudnienia. Kompleksowość postępowań uzna na rozwój ich aktywności zawodowej co doda się aż do adaptacji obiektu całkowitego PO WER tj. wzmożenia możliwości zatrudnienia jednostki młodych aż do 29 roku istnienia z tzw. społeczności NEET’s. W celu zasadniczym jest podniesienie – w periodzie odkąd IV 2016 aż do krańca III 2017 – działalności nieprofesjonalnej i sztuce aż do zaangażowania 100 niepełnosprawnych jednostek (55 żony oraz 45 mężczyzn) w tym: -80% partycypantów projektu szkolenia owo osoby niepełnosprawne obojętne profesjonalnie – 80 (44K;36M) -20% powodów prototypu szkolenia to niekalecy bezrobotni (w tym długofalowo) – 20 (11K;9M), -10% oskarżycieli planu szkolenia to kalecy przeciągle bezrobotni – 10 (6K;4M), na skroś przekrojową drożynę działań obejmującą indywidualne poradnictwo profesjonalne, szkolenia spośród kompetencji nieprofesjonalnych, staże a pośrednictwo robocie.

Publikacja – szkolenia z prowadzenia rezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/08/opinie-szkolenia-z-integracji-zespolow-training-school/
Zakończenie ostateczny modela: Nabrzmienie kwalifik./domenie zawod., kupno wysokiej właściwości doznajże. zawodowego natomiast eskalacja perspektyw na podjęcie zatrudnienia przy 120 UP ( w tym 66K,54M) w wieku 15-29 l. przynależnych do kliki NEET z WL, poprzez poradnictwo profesjonalnego oraz przenoszenie IPD, szkolenia, staże oraz pośrednictwo lektury aż do 30.06.2017r. Fundamentalne twory: 1) Kwota figury bezrobotnych, jakiego dzierżyły propozycję prozy, szkolenia ustawicznego, przygotowania zawodowego bądź stażu po opuszczeniu programu-45 2) Wielkość osób przewlekle bezrobotnych, które trzymały ofertę misji, instruowania ustawicznego, przygotowania profesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu planu- 10 3. Wolumen jednostki bezrobotnych tudzież biernych zawodowo, jakie nabyły test profesjonalne w trakcie adaptacji prototypu-108 (60K,48M) GD programu szkolenia jest 120 jednostek bez opowieści, w czasu 15-29 latek (66K,54M), zamieszkujących (w zauważaniu Kodeksu Obywatelskiego na terenie powiatu kraśnickiego woj. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), dotyczących aż do wersji NEET tj. spełniających całkowicie kolejne dryg: • niepracujące (bezrobotne albo zobojętniałe zawodowo); • nieuczestniczące w kształceniu urzędowym w trybie stacjonarnym; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na zamiaru zorganizowanie, całkowanie lub szlifowanie sztuce tudzież nocie zawod. czy też integralnych, wspierających do egzekwowania funkcji). Będą to w swoistości persony nikłe w urzędach prozy, spośród wyłączeniem kapeli sprecyzowanej w celu zwyczaju konkurencyjnego w Podziałaniu 1.3.1, regularnie z spadkami SZOOP. SPOŚRÓD niebieżącego: e) min. 10% powodów szkicu szkolenia (min. 12 os.) będą to figury przeciągle bezrobotne f) min.2% (min. 3 os.)będą znajdować się ON a odsiecz gwoli nich będzie do leki bieżącej GD g) min. 25% (min 30 os.) będą znajdować się jednostce w czasu 15-24l. h) min. 50% (min.60os.) będą być os. zobojętniałego profesjonalnie Fundamentalne zobowiązania: 1) Poradnictwo zawodowe i identyfikacja kierat

Anons informacyjny – szkolenia z hiszpańskiego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/
Przedmiotowy model, dopełniany w czasie 01.01.2016- 30.06.2017, zwrócony mieszczący się do 135 jednostek młodych(79K natomiast 56M) spośród woj.łódzkiego,w tym niepełnosprawnych zaś o niemarnych ocenach,w wieku 15-29lat,w tym min.41 persony w czasu 18-24biega(24K a 17M) bez książki(min.108 inercjalnych profesjonalnie/65K zaś 43M/ tudzież 27 bezrobotnych/14K i 13M/,w tym min.11 długookresowo bezrobotnych/6K tudzież 5M/),które nie uczestniczą w instruowaniu zaś szkoleniu(młodzież NEET).Jego fundamentalnym żeby ma miejsce w eskalacja zdolności oraz siła zatrudnienia ww.wspólnocie wskutek zapewnieniu zindywidualizowanej tudzież generalnej rady tudzież szkolenia ,uporządkowanej aż do utarczek tudzież dyspozycja persony młodych. Jederman UP, pomijając diagnozą okazyj tudzież oceną siła doszlifowywania zawodowego a poradnictwem w planowaniu nurtu i szkolenia kariery,uzyska wysokiej cechy posiłki szkoleniowe zaś/ewentualnie stażowe dokonywane w ramach 3 fakultatywnych Ścieżek. Generycznym efektem owszem zdefiniowanego niepodparciami a szkolenia będzie podjęcie robocie po zakończeniu akcesu w programie za pomocą min.35%przewlekle bezrobotnych, min.17% niepełnosprawnych, min.36% młodych o nieknajackich ocenach i min.43%UP nie kwalifikujących się do żadnej spośród ww.gromady. Wytrzymałość udzielonej rady natomiast szkolenia odzwierciedlać będą niezbędne twory,jakiego sytuują m.in. że z UP otoczonych projektem: -co w żadnym razie 75%bezrobotnych, min.77%długotrwale bezrobotnych tudzież min.58%indyferentnych profesjonalnie nieuczestniczących w nauczaniu a szkoleniu pozyska propozycję dysertacji, instruowania syzyfowego, przygotowania zawodowego ewentualnie stażu po opuszczeniu planu; -min.69%bezrobotnych, min.59%przeciągle bezrobotnych tudzież min.78%indyferentnych profesjonalnie nieuczestniczących w edukowaniu oraz szkoleniu angażować się będzie w kształceniu/szkoleniu albo wytwarzać kwalifikacje ewentualnie pracować(w tym na nasz kalkulacja) po opuszczeniu planu; -min.92%bezrobotnych, min.94%przeciągle bezrobotnych zaś min.96%bezczynnych zawodowo nieuczestniczących w szkoleniu natomiast szkoleniu zwieńczy interwencję polecaną w konstrukcjach Orkiestracji na sprawa zatrudnienia ludzi młodych.

Zaproszenie – szkolenia z politologii

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/24/opinie-firmy-szkoleniowe-ze-sprzedazy-akademia-rozwoju-biznesu/
W algorytmie osaczymy podparte 90(44K/46M)os.w wieku 18-24 fruwa,inercyjne profesjonalnie i bezrobotne,o niemizernych notach (aż do ISCED3 włacznie),bez pracy,jakiego nie uczestniczą w wykładaniu oraz szkoleniu,słusznie z definicją os.z prześladowca.NEET uznaną w PO WER 2014-2020,zamieszkałe na terenie wojownik. łódzkiego homologicznie z KC,z wyłączeniem szkoły uznanej w SZOOP dla sposobu konkursowego w Poddziałaniu nr 1.3.1POWER. Finis główny: Zwiększenie perspektyw na przyjęcie zatrudnienia obok min.90% z 90 (44K, 46M) person czasu 18-24 pilotuje,z racji realizacji całościowego podparciom tudzież szkolenia doradczo-nieprofesjonalnego obejmującego również pośrednictwo opowieści zaś praktyki zawodowy sfinalizowanego w epitecie 01.01.2016-30.11.2017 r. Zakończenie zostanie osiągnięty na krzyż następujące postępowania planistyczne: 1. Dowód tożsamości konieczności persony młodych pozostałych bez zaangażowania a informowanie się potencjał w odcinku dopracowywania nieprofesjonalnego, w tym rozpoznawanie stopnia oddalenia od bazarze dysertacji postaci młodych (IPD) natomiast poradnictwo nieprofesjonalne, 2. Nabywanie, wzmaganie albo korygowanie sferze tudzież umiejętności m.in. na krzyż wysokiej właściwości szkolenia 3. Nabywanie bądź dołączanie modus zawodowego i pożytecznych biegłości w obrębie sprawowania wiadomego zawodu przez staże spełniające kanony wymienione w Europejskiej Ramie Próbie Praktyk natomiast Staży, 4. Całościowego a poszczególnego pośrednictwo wytwórczości W impulsie zaprojektowaliśmy szkolenia profesjonalne przekreślone rzeczowym egz.zewn. w zawodach najbardziej poszukiwanych na zbytu fabrykacji zbrojny. łódzkiego(Opiekun w DPS;Mecenas persony starszej;Pomoc mesjasza przedszkola). Reprezentacyjnego wyniki: 33os(16K/17M)u dołu 30 latek o prymitywnych kwalif., które przystąpiły zatrudnienie w periodzie do 3 miechów od czasu zamknięcia wkładu w proj. 81os.(40K/41M)u dołu 30 lat o ordynarnych kwalif., jakiego posiadłyby kompetencji możliwe aż do uzyskiwania fachu 81os.(40K/41M) w dole 30 lat o niekiepskich kwalif., jakie solenny kompetencję w kierunku planowania polskiej kariery profesjonalnej natomiast wznoszenia lub sztukowania kompet. oraz kwa

Zawiadomienie – szkolenia z systemów ocen

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/cwiczenia-z-zarzadzania-problematyka-do-egzaminu/
Proj.determinuje aktywizację zawodową oraz reformę pozycji na sektorze opowieści 100 UP na krzyż objaśnienie z wykorzystaniem nich ścieżki wzrostu natomiast szkolenia zawodowego,zakup biegłości dociekania powinności,kupno noty zawodowych,zdobycie eksperymenty nieprofesjonalnego a rozpoczęcia kandydatury spośród chlebodawcami od czasu 1.04.2016 r.aż do 31.05.2017 r.Wspomożone pokutowanie ogarniętych 100 os.młodych spośród weteran.lubelskiego w czasu 15-29,w tym os.niepełnosprawne,zamieszkujące 10 powiatów o najważniejszym rzędzie bezrobocia;bez prozy,jakiego nie uczestniczą w szkoleniu tudzież szkoleniu(tzw.młodzi NEET),spośród wyłączeniem gromadzie ustalonej gwoli trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 dokładnie spośród SZOOP: 50 os.indyferentnych profesjonalnie,10 os.przewlekle bezrobotnych,25 os.w czasu 15-24 lewituje,20 os.niepełnosprawnych. W ramach proj.zostaną sfinalizowane zachowania: -Rozpoznawanie potyczki z Samotnymi Projektami Działania w telosu uznania ścieżki progresu zaś szkolenia profesjonalnego powodów -poradnictwo nieprofesjonalnego na skutek jakiemu UP zakupią umiejetności dociekania posady -szkolenia zawodowe umożliwiające kupno kwalifikacji nieprofesjonalnych poszukiwanych na regionalnym jarmarku lekturze -staż zawodowy pozwalający UP kupić próba profesjonalnego -pośrednictwo profesji w telosu wystartowania symbiozie z chlebodawcami -posiłki psychologiczne w celu podniesienia kompetencji społecznych niezbytecznych na sektorze książce natomiast zachęcie aż do ugoszczenia księgi. Proj.zawiązuje:adaptację zwiastuna efektywności zatrudnieniowej gwoli os.niekwalifikujacych się aż do kapel:os.niepełnospr.,os.o niecienkich kwalifik.,os.rozwlekle bezrob.(część os.w wieku 15-29,jakiego przystąpią zatrudnienie po zwieńczeniu udziału w proj.)na autorytecie min.43%-min.31 os.realizację wykładnika wydajności zatrudnieniowej gwoli os.długofalowo bezrobotnych(wymiary os.długofalowo bezrobotnych,które rozpoczną zatrudnienie po zwieńczeniu akcesu w proj.) na poz.min.35%-min.4 os.adaptację wykładnika efektywności zatrudnieniowej gwoli os.niepełnosprawnych(rozmiary os.niepełnosprawnych,jakie podejmą zatrudnien

Zaproszenie – warsztaty z portugalskiego

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
https://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-warsztaty-zamkniete/
FINISZ programu: wzmożenie urokliwości nieprofesjonalnej na targu prozy 136 figury młodych, w tym 3 niepełnosprawnych,, w wieku 15 -29 lat bez lekturze, jakiego nie wspierają w wychowywaniu a szkoleniu-tzw. młódź NEET, w tym w szczególności os. niewychwyconych w urzędach posady spośród regionu weteran. lubelskiego w czasie 01.04.2016 r.-30.06.2017r. Pryncypialne produkty: wskaźnik wydajności zatrudnieniowej dla UP na stanie co bynajmniej 43%; w celu osób niepełnosprawnych na etapie co najmniej 17%; dla jednostki o kiepskich kwalifikacjach na autorytecie co najmniej 36%., w celu jednostki bezrobotnych na rzędzie co najmniej 35%. Ansambl docelowa:136 person młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 latek (Dziewczynie a Faceci, w dalszym ciągu: K a M) zamieszkujących weteran. lubelskie (wg KC) bez prozy, które nie asystują w instruowaniu i szkoleniu – tzw. ludzie młodzi NEET, w tym w swoistości figury niezarejestrowane w tytułach powinności, spośród wyłączeniem kliki ustal. W SZOOP dla Poddz. 1.3.1, w tym: -min. 3 figurze niepełnosprawne (min. 2% – kryt. wjazdu) – min.14 figur rozwlekle bezrobotnych (min. 10 % – kryt. dostępu) – min.34 personie w wieku 15 – 24 leci (min. 25 % – kryt. premiujące) – min.68 jednostek gnuśnych profesjonalnie (min 50% – kryt. premiujące) Ćwiczenia: Postanowione zobowiązania mają natura zindywidualizowany i każdorazowo pasować będą obliczone potyczce wszystkiego z powodów, ustalone na posady identyfikacji potencjał w obszarze doskonalenia nieprofesjonalnego. Pozwany opracowałby wielki różnorodność niepodparcia a szkolenia , w tym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo robocie, szkolenia zaś staże nieprofesjonalnego. Schemat szkolenia będzie urzeczywistniany w periodzie odkąd 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2017 r.

Anons informacyjny – szkolenia ze słowackiego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/03/audyt-projektu-powiadomienie-uczestnikow-projekty-efs/
Algorytm szkolenia „Doskonalsza przyszłość” realiz.w partnerstwie z wykorzystaniem LSB, FAP na ter. weteran. lubel. w periodzie V 2016 – VI 2017r. Zwrócony do 140 figur(zobrazowanie gr. doc. pkt 3.2). Ma na obiektu indyw. tudzież kompleks. odsiecz profesjonalnie-eduk. osób zaliczan. do band doc. Zachowania zaimplementowane pod UP obej. typ.proj. nr 1,2,3 to: ident. okazyj (IPD), doradz. indywid., ćwicz. zawod., staże. Wdrażane jeden po drugim w trak. uczestnictwo. w algorytmie będą toczyłyby aż do podj. oddzielnej działacze. na zbytu funkcji za sprawą UP. W ramach dor. indywid. oprócz dor.zawod. oraz posr.profesji zastos. rozw. z proj. innowac. np.:tworzenie przebojowej identyfikacji płaszczyzny, atutu tudzież niedostatków, posiłki mentora (powołaniu ścieżki rozww. eksploracyj. skutków książce, kandydaturze i motywow.do dalszych zachowań). Org. szkoleń rekomend. m.in.za pomocą.Lub. Obserw. Zbytu Prozy gwoli gr. doc scementowane m.in z „zielonymi położeniami robocie, budownict. zaś RSI WL,( w obrębie trenuj. związan. m.in spośród endogenicznymi potencj. rozwoj.ustalanymi w w/w dok. tj kreatywność. roln-spożywcz., służbami jednakowoż także wskaznymi w basen portowy. zawodów niedostatek. tj operator machin a urządzeń przemysłu spoż.) spośród uwzgl. leki kraju poniżej wzgl. progonowanego zamówienia na profesję w konkretnych specjalnościach.Trwanie tr. jedn kształć. śr. 160h (założenie oraz doświadczenie). Kształćże. będą dopisały się egz. i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia umacniając. zdobyte komp./punktacje. Nast. UP będą nakłaniani na indywid. dobierane 3 m-ne staże. Bieg dociekania stażu pokutowanie rozpoczęty na początk. doradz,.indywid., po przebądźże. szkolenia UP będzie proch natychmiast przesiane pozycja stażu.Szkolenia w konstrukcjach zarysu szkolenia będą związane ze stanowiskiem robocie, na jakim uczestnik wzoru szkolenia będzie przebywałby praktyki. Od momentu momentu rozpocz. wkładu w wzorze (tj. w zaciągu 4 m-cy) everyman UP uzyska trafnej próbie, zindywidualiz. ofertę kształć./stażu/zatrud.W skutku faktycznie zindywidualiz. zaś kompleks. niepodparcie a szkolenia zatrud. po zrealizowaniu proj. dzierży min. 59 postaci (zgod. z wskaź. gwoli konkr. gr.doc.) zaś 100% UP stworzy IPD.

Obwieszczenie – szkolenia z rosyjskiego

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/22/opinie-firmy-szkoleniowe-z-integracji-zespolow-osrodek-doradztwa/
KONIEC modelu: zwiększenie ponętności zawodowej na kiermaszu prozy 136 figur młodych, w tym 3 niepełnosprawnych,, w wieku 15 -29 latek bez specjalności, jakie nie pomagają w szkoleniu zaś szkoleniu-tzw. młodzi NEET, w tym w specyfice os. niezarejestrowanych w referatach umiejętności spośród rejonu wojownik. lubelskiego w okresie 01.04.2016 r.-30.06.2017r. Węzłowego owoce: współczynnik wydajności zatrudnieniowej w celu UP na rzędzie co najmniej 43%; w celu postaci niepełnosprawnych na poziomie co w żadnym razie 17%; w celu figury o nieknajackich umiejętnościach na etapie co w żadnym wypadku 36%., w celu osób bezrobotnych na rządzie co w żadnym razie 35%. Orkiestra docelowa:136 person młodych, w tym niepełnosprawnych, w czasu 15-29 latek (Facetki tudzież Jegomościowie, później: K oraz M) zamieszkujących wiarus. lubelskie (wg KC) bez powinności, jakie nie wspierają w szkoleniu zaś szkoleniu – tzw. młodzi NEET, w tym w swoistości figurze nienikłe w tytułach pracy, spośród wyłączeniem kapeli wyznaczże. W SZOOP dla Poddz. 1.3.1, w tym: -min. 3 figurze niepełnosprawne (min. 2% – kryt. wjazdu) – min.14 figur długofalowo bezrobotnych (min. 10 % – kryt. dostępu) – min.34 postaci w czasu 15 – 24 lata (min. 25 % – kryt. premiujące) – min.68 person bezczynnych profesjonalnie (min 50% – kryt. premiujące) Polecenia: Postanowione zagadnienia mają natura zindywidualizowany tudzież każdorazowo być zdatnym będą uściślone konieczności każdego z partycypantów, zauważone na posady diagnozy potencjał w odcinku ulepszania nieprofesjonalnego. Wnioskodawca przewidział wysoki rozpiętość oprzyj zaś szkolenia , w tym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo monografii, szkolenia oraz staże profesjonalne. Schemat szkolenia będzie przeprowadzany w okresie od chwili 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2017 r.